Afdoening resultaten rekenkameronderzoek

Afdoening onderzoeksresultaten rekenkamercommissie 2017

De rekenkamercommissie heeft in 2017 twee onderzoeken afgerond, namelijk het:

  1. Passend onderwijs: ‘sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’
  2. Theater aan de Parade: ‘checklist raadsvoorstel kredietverlening voor het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch’.

Ad A). Passend onderwijs ‘sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’

In haar rapport ‘Passend Onderwijs, sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’ van maart 2017 trekt de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan passend onderwijs.
  • De gemeente heeft geen directe wettelijke verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van passend onderwijs. Door de directe verbinding en het belang van aansluiting met de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, leerplicht, kwetsbare jongeren en participatie. Is het de aanbeveling om de informatiepositie van de raad te versterken op het gebied van passend onderwijs.
  • De aansluiting van jeugdzorg op passend onderwijs is het belangrijkste knelpunt. Naast de knelpunten zijn er ook positieve voorbeelden in de praktijk. Advies aan de raad was om aan het College te vragen om een voorstel hoe zij de gesignaleerde knelpunten in de toegang tot jeugdzorg wil oplossen of tenminste beperken.
  • De aanpak van voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren is succesvol. Er is sprake van een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en relatief goede prestaties door de gemeente in de dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden en de realisatie van nieuw beschutte werkplekken.
  • De door onderwijs- en zorgpartners voorziene (nieuwe) rol voor leerplichtambtenaren vraagt een verdere uitwerking voor wat betreft de bijdrage van leerplicht aan het signaleren van oorzaken van thuiszitten (in de thuissituatie).

Afdoening
Wij hebben deze aanbevelingen ter harte genomen en (groten)deels overgenomen. Het Rekenkamerrapport Passend Onderwijs 2017 heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die we in de afgelopen maanden voortvarend hebben opgepakt. Deels is dat voortzetting dan wel uitbreiding van reeds ingang gezet beleid of uitvoering. Deels zijn dat nieuwe initiatieven. We hebben de raad expliciet geïnformeerd over de voortgang van de overgenomen aanbevelingen uit uw rapport in een raadsinformatiebrief Passend Onderwijs. Deze raadsinformatiebrief is op 31 oktober 2017 in het college vastgesteld en naar de raad verstuurd. Daarnaast hebben we de informatiepositief van de raad  gecontinueerd en versterkt middels de kwartaalberichten sociaal domein en een Informeren en Ontmoeten sessie met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het onderwijs zelf. In april 2018 zal een integrale evaluatie van de uiteindelijke opvolging van de aanbevelingen worden gepresenteerd.

Ad B). Checklist raadsvoorstel kredietverlening voor het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch

Per brief presenteerde de rekenkamercommissie op 26 januari 2017 een checklist. Het doel was het in stelling brengen van de gemeenteraad ten aanzien van het verwachte raadsvoorstel Kredietverlening voor een nieuw theater aan de Parade. De checklist richtte zich op onder meer om de volgende zaken: (1) welke informatie ontbreekt, en wat valt op in de stukken? (2) wat zijn zekere factoren, wat is nog onzeker? (3) wat zijn de risico’s en hoe worden die beheerst?”. Het college van B&W heeft per brief op 8 maart op deze checklist gereageerd.
Later bleek dat het kredietvoorstel voor nieuwbouw niet kwam, omdat het college koos voor het stopzetten van de planvorming. Wel legde het college een raadsvoorstel voor met de uitgangspunten voor een alternatief nieuwbouwplan. Op dit raadsvoorstel heeft de rekenkamercommissie gereageerd. Met gebruikmaking van de eerder gepresenteerde checklist. Deze reactie is per brief gepresenteerd  op 6 juni. Deze reactie is betrokken bij de besluitvorming over het nieuwe raadsvoorstel dat door de gemeenteraad op 12 juli is vastgesteld.